Vedtægter for Galten Skovby Cityforening

Vedtægter for GSC Galten Skovby City

CVR 17 08 80 09

 

Navn

 • 1 Foreningens Navn er GSC, Galten Skovby City.

Hjemsted

 • 2 Foreningens hjemsted er Galten.

Formål

 • 3 Foreningen har til formål:
 • at planlægge, koordinere og gennemføre fælles markedsføringsaktiviteter, der stimulerer medlemmernes erhvervsmæssige interesser i og omkring Galten og forbundne interesser indenfor rammerne af Detailforeningen for Skanderborg Kommune
 • at forestå fælles arrangementer i Galten
 • at styrke sammenholdet og samarbejde mellem medlemmerne
 • at være talerør for foreningens medlemmer.

Foreningen kan ikke træffe beslutninger om det enkelte medlems individuelle markedsføring, herunder bestemmelser med hensyn til annoncering, åbningstider og udsalgstidspunkter.

Medlemmer

 • 4.1 Som medlem optages enhver virksomhed, der har forretningsadresse i Galten.
 • 4.2 Udmeldelse skal foretages skriftligt til en 31. december med mindst 2 måneders forudgående varsel.

Stemmeret

 • 5 På generalforsamlingen har butiksdrivende 2 stemmer, og øvrige medlemmer hver én stemme. Stemmeretten er betinget af, at medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent. I tvivlstilfælde bestemmer bestyrelsen definitionen af ”butiksdrivende”.

Generalforsamling

 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • 6.2 Generalforsamlingen afholdes i Galten.
 • 6.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i lokalt dagblad, eller ved almindeligt brev.

Ordinær Generalforsamling

 • 6.4 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
 • 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen:
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant:
 11.  
 • 6.6 Forsalg, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær Generalforsamling

 • 6.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen, samt efter begæring af revisor eller af 20 % af det samlede stemmetal.
 • 6.8 Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt forslag til dagsorden samt det eller de skriftligt formulerede forslag, der ønskes behandlet.
 • 6.9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter modtagelse af begæring med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger.

Afgørelser på Generalforsamlingen.

 • 6.10 Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der efter nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal.
 • 6.11 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er mødt på generalforsamlingen, samt at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af det fremmødte antal stemmer. Er der ikke mødt mindst halvdelen af det samlede stemmetal på generalforsamlingen, men forslaget er tiltrådt af 2/3 af det fremmødte stemmetal, skal der inden 2 uger indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til størrelsen af det fremmødte stemmetal.
 • 6.12 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af en person med fast tilknytning til den pågældende virksomhed.
 • 6.13 Afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt, såfremt dette begæres af dirigenten eller af ét medlem.
 • 6.14 Den af generalforsamlingen valgte dirigent skal drage omsorg for, at samtlige vedtagelser på generalforsamlingen indføres i en forhandlingsprotokol.

Bestyrelsen

 • 7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
 • 7.2 De øvrige bestyrelses medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer således, at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.
 • 7.3 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen, der indtræder i bestyrelsen, såfremt et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode. Suppleanternes stemmetal er afgørende for rækkefølgen af deres indtræden i bestyrelsen.
 • 7.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand samt en næstformand, der fungerer ved formandens forfald. Formanden leder forhandlingerne på bestyrelsens møder. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Udvalg

 • 8.1 Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg, bestående af medlemmer af foreningen, til at arrangere, koordinere og gennemføre særlige arrangementer til opfyldelse af foreningens formål.
 • 8.2 Ethvert udvalg består ag mindst ét bestyrelsesmedlem, der har reference til den øvrige bestyrelse.

Tegningsregel.

 • 9 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab

 • 10.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 • 10.2 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.
 • 10.3 Kontingenter til foreningen skal for butiksdrivende udgøre dobbelt så meget som for øvrige medlemmer. Kontingentets størrelse skal fastsættes under hensyntagen til, at foreningens aktiviteter skal tilstræbes økonomisk at hvile i sig selv.
 • 10.4 Bestyrelsen har bemyndigelse til at antage ekstern administrator til at varetage foreningens økonomi. Udgifterne hertil må dog maksimalt andrage 5 % af foreningens kontingentindtægter.

Revision

 • 11.1 Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer én revisor for ét år ad gangen til at revidere foreningens regnskaber.
 • 11.2 Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer én revisorsuppleant for ét år ad gangen, der indtræder som revisor ved dennes forfald.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling

Den. 24. november 1992

 

Ændret på ekstraordinær generalforsamling

Den 16. marts 1998

 

Ændret på ekstraordinær generalforsamling

Den 6. april 2006

 

Ændret på ekstraordinær generalforsamling

Den 12. april 2007